DX CallTimeFreqSpotter
K8OM 20-May 0036Z 50313.0WB9LZA
CT2JBG 20-May 0036Z 7074.0UN7TK
K5QY 20-May 0031Z 50313.0WO7R
KB1EFS 20-May 0031Z 7074.5RA3ZGT
KF0M 20-May 0030Z 50313.0N6ORB
PZ5RA 20-May 0030Z 10136.0AC6BW
IW9FIR 20-May 0029Z 10136.0PJ2DD
YV5ZV 20-May 0029Z 14074.0NK9O
NW9F 20-May 0028Z 10136.0PJ2DD
VA3RJB 20-May 0027Z 10136.0PJ2DD
IW8RQA 20-May 0026Z 10137.9N4NT
KF2OG 20-May 0026Z 10136.0PJ2DD
K1FT 20-May 0026Z 7074.8RA3ZGT
W6ZAR 20-May 0025Z 50313.0N5SYV
CE3WAQ 20-May 0025Z 7074.0UN7TK
AA9GE 20-May 0024Z 10136.0PJ2DD
KX1X 20-May 0022Z 10136.0PJ2DD
K5DHY 20-May 0022Z 50313.0WO7R
AH6FF 20-May 0021Z 10136.0PJ2DD
CE3TL 20-May 0021Z 7074.0UN7TK
KD4RH 20-May 0021Z 7074.0YU7TDX
KV4T 20-May 0019Z 50313.0WO7R
AD2TR 20-May 0019Z 10136.0PJ2DD
RZ9WA 20-May 0019Z 7074.0UN7TK
KD5AAP 20-May 0018Z 50313.0K7ULS
 Next Page

SFIA IndexK IndexTime
6832 20-May 0000Z
6830 19-May 2100Z
7151 19-May 1800Z
7151 19-May 1500Z